Prohlašení o ochraně osobních údajů – GDPR

Úvod

Pečlivě si prosím přečtěte toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jakým způsobem užíváme informace, které o Vás shromažďujeme prostřednictvím této webové stránky, stejně jako prostřednictvím mobilních stránek, aplikací, widgetů, konferencí, eventů, elektronických newsletterů, komunikačních nebo jiných služeb (dále jen "Služeb"), které odkazují na toto Prohlášení o ochraně soukromí. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nepoužije na situace, kdy jsme Vás informovali, že se použije alternativní prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tato webová stránka a toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou určeny pro veřejnost v České Republice. S Vašimi údaji hodláme zacházet poctivě a v souladu s Vašimi očekáváními; doporučujeme Vám přečíst si a zvážit informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se přesvědčili, že tomu tak skutečně je.

Správce

 •  Správcem vašich osobních údajů je společnost Promedeus, s.r.o., se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00, Brno; IČ: 04939948, sp.zn.: C 92724 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Společnost“).
 •  Kontaktní údaje společnosti:
  Adresa pro doručování: Promedeus, s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00, Brno
  E-mail:   info@promedeus.cz
  Telefon:   +420 702 248 624
 • Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Jaké údaje dostáváme a jak je užíváme záleží na tom, co děláte, když naši webovou stránku navštívíte, nebo když využívate našich "Služeb". Jiné než osobní údaje (údaje, které Vás osobně neidentifikují) shromažďujeme a užíváme jinak než Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které jsou způsobilé Vás konkrétně identifikovat, například Vaše:

 • křestní jméno a příjmení,
 • adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje;,
 • výrobní číslo zdravotnického prostředku,
 • údaje o zdraví osoby,
 •  datum narození nebo věk,
 • uživatelské jméno nebo profil na sociálních médiích,
 •  zájmy a kvalifikace,
 •  IP adresa (adresa internetového protokolu), pokud je taková adresa spojena s konkrétním uživatelem.

Osobní údaje o svých uživatelích shromažďujeme dvěma způsoby:

 1. když své osobní údaje přímo zadáte na určitých konkrétních stránkách této webové stránky (webu). Například můžete vyplnit registrační formulář pro určitou službu, zúčastnit se průzkumu nebo vyplnit kontaktní formulář.
 2.  automatizovaně, konkrétně prostřednictvím cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou webovými stránkami, jež navštívíte, ukládány do Vašeho počítače. Soubory cookies jsou široce využívány k tomu, aby webové stránky fungovaly, případně fungovaly efektivněji, jakož i k tomu, aby vlastníkům webové stránky poskytly určité informace. Pro více informací o cookies klikněte prosím  zde.

Jakým způsobem společnost Promedeus osobní údaje užívá?

Údaje, které jste s námi sdíleli prostřednictvím této webové stránky a našich "Služeb" (s výjimkou citlivých údajů, o nichž je pojednáno zvlášť níže), můžeme užívat pro následující účely:

 • k vyřizování Vašich žádostí;
 • k poskytování služeb nebo informací, které si vyžádáte;
 • abychom Vám umožnili zaregistrovat si určité produkty nebo služby či vylepšit jejich funkčnost;
 • k vyřizování a sledování stavu spotřebitelských záležitostí a/nebo problémů s produkty nebo službami;
 •  k vedení našeho vztahu s Vámi a usnadnění jakékoli následné činnosti (např. uchováváním relevantních informací a preferencí po přiměřenou dobu);
 • k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění (např. v případě, že si budete chtít od nás objednat produkty nebo služby);
 • abychom Vám umožnili účast v našich online komunitách, včetně sociálních médií a blogů;
 • abychom Vás oslovovali s informacemi, které by Vás mohly zajímat – viz dále oddíl Marketing a vzdělávání níže;
 • jinými způsoby, s nimiž budete souhlasit.

Společnost Promedeus je rovněž oprávněna užívat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k dosahování následujících oprávněných zájmů, bude-li to slučitelné s Vašimi právy a očekáváními co do ochrany osobních údajů:

 • pro analytické účely za účelem výzkumu, vývoje a vylepšování programů, produktů, služeb a obsahu;
 • k anonymizaci Vašich údajů odstraněním jakýchkoli osobních identifikátorů (Vaše jméno, e-mailová adresa, apod.), tak aby mohly být tyto údaje užívány pro jiné účely. V tomto případě by anonymizované údaje již nebyly použitelné k Vaší identifikaci a může s nimi být zacházeno jako s jinými, nikoli osobními údaji. Více podrobností naleznete v příslušném oddílu níže;
 • k prosazování tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a jiných pravidel týkajících se Vašeho užívání této webové stránky;
 •  za účelem ochrany našich práv nebo majetku.

Společnost Promedeus má rovněž zákonné důvody pro užívání Vašich osobních údajů:

 • podle potřeby za účelem ochrany lidského zdraví, bezpečnosti nebo blaha; a
 • za účelem plnění povinností stanovených právními předpisy, soudními příkazy nebo jinými požadavky v rámci soudního řízení.

Bude-li to právními předpisy požadováno, požádáme Vás o aktivní volbu či přihlášení se (opt in) nebo afirmativní souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro určitý účel. Například platí, že bude-li to právními předpisy požadováno, budeme Vám naše newslettery zasílat pouze v případě, že jste se k jejich odběru přihlásili.

Co jsou to citlivé údaje?

Některé druhy osobních údajů jsou citlivými údaji. Citlivé údaje jsou osobní údaje o Vašem zdravotním stavu nebo související s Vaším zdravím (například výrobní číslo Vašeho prostředku nebo přístroje či datum implantace), genetické nebo biometrické údaje, Váš rasový nebo etnický původ, náboženské nebo filozofické přesvědčení, sexuální život nebo sexuální orientace, politické názory nebo členství v odborové organizaci.

Bude společnost promedeus s citlivými údaji zacházet jinak než s jinými osobními údaji?

Společnost Promedeus bude Vaše citlivé údaje shromažďovat a zpracovávat pouze:

 • způsoby, s nimiž jste výslovně souhlasili;
 • za účelem ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné osoby v případech, kdy Váš výslovný souhlas nemůže být udělen nebo rozumně požadován;
 • dle příslušných právních předpisů, které zahrnují vhodná a konkrétní opatření za účelem ochrany Vašich základních práv a zájmů;
 • v případech, kdy je zpracování nezbytné pro lékařské účely, a my jsme za daných okolností vázáni povinností mlčenlivosti obdobnou povinnosti mlčenlivosti zdravotnického pracovníka;
 • za účelem založení, realizace nebo obrany právního nároku.

Například:

 • můžeme shromažďovat citlivé údaje přímo od Vás, když nám je dobrovolně poskytnete za určitým účelem (např. když se na nás obrátíte s dotazem nebo návrhem ohledně našich produktů a služeb);
 • můžeme rovněž shromažďovat citlivé údaje o pacientech prostřednictvím zdravotnických pracovníků, s nimiž spolupracujeme, abychom Vám mohli poskytovat terapii nebo technickou podporu pro naše produkty nebo služby;
 • můžeme shromažďovat citlivé údaje, jak požadují evropské a jiné státní orgány, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní užívání našich produktů a služeb;
 • můžeme shromažďovat citlivé údaje o účastnících, kteří výslovně souhlasili s účastí na klinických zkouškách, studiích a jiných výzkumných aktivitách.

Jiné než osobní údaje

Jiné než osobní údaje jsou údaje, které Vás nemohou identifikovat ani s Vámi nemohou být žádným způsobem spojovány. Jiné než osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím této webové stránky, Vás proto neidentifikují jako konkrétní osobu ani s Vámi nebudou spojovány. Mohou mezi ně patřit například následující informace:

 • typ softwaru webového prohlížeče, který používáte (například Internet Explorer);
 • jméno domény, z níž se na internet přihlašujete;
 • internetová adresa webové stránky, z níž jste se dostali přímo na naši webovou stránku;
 •  datum a čas, kdy jste naši webovou stránku navštívili;
 • které konkrétní stránky na naší webové stránce (webu) jste navštívili;
 •  vyhledávací termíny, které používáte;
 • odkazy, na které klikáte.

Pokud naši webovou stránku navštívíte za účelem přečtení nebo stažení informací, například informací o zdravotním stavu nebo o jednom z našich produktů, můžeme shromažďovat určité jiné než osobní údaje z Vašeho počítače. Tyto údaje jsou shromažďovány z webového prohlížeče Vašeho počítače. Pokud si pouze čtete nebo jednoduše kliknete pro stažení informací na naší webové stránce, nebudeme shromažďovat ani nezjistíme Vaše jméno, e-mailovou adresu, domácí adresu ani žádné jiné osobní údaje o Vás. Pro více informací o způsobu, jakým užíváme cookies ke shromažďování údajů o návštěvnících naší webové stránky, klikněte prosím   zde.

Co dělá společnost Promedeus s jinými než osobními údaji?

Vždy hledáme způsoby, jak Vám lépe vyhovět a zdokonalovat naše produkty i služby a zpříjemňovat užívání naší webové stránky. Jiné než osobní údaje od Vás budeme užívat, abychom tuto webovou stránku učinili pro návštěvníky užitečnější. Jiné než osobní údaje můžeme rovněž užívat pro jiné obchodní účely. Jiné než osobní údaje můžeme například užívat nebo sdružovat za účelem:

 • vytváření reportů pro interní užití pro potřeby vývoje programů, produktů, služeb nebo obsahu;
 • přizpůsobování nebo zlepšování poskytovaných informací nebo služeb;
 • poskytování informací o způsobu užívání naší stránky třetím osobám, například „provozní statistiky“ a tzv. „response rate“.

Přímý marketing a edukační materiály

Společnost Promedeus může mít zájem na tom, aby Vám poskytovala edukační materiály nebo jiné informace o našich produktech a službách, jakož i informace o klinických zkouškách nebo produktech a službách jiných subjektů, které by Vás mohly zajímat, a to na základě informací, které jste s námi sdíleli, jakož i informací, které jsme shromáždili prostřednictvím cookies nebo podobných technik ve vztahu k Vašemu užívání webových stránek společnosti Promedeus, sociálních médií a blogů. Pro více informací o způsobu, jakým užíváme cookies, a možnostech volby, které v tomto ohledu máte, klikněte prosím   zde.

Požádáme Vás, abyste se aktivně přihlásili (opt in) nebo dali svůj souhlas s užíváním Vašich osobních údajů pro účely takové komunikace, a to v souladu s použitelnými právními předpisy.

Pokud se kdykoli rozhodnete, že již nechcete dostávat žádné edukační, komerční nebo reklamní informace týkající se našich produktů a služeb nebo produktů či služeb našich spřízněných osob nebo poskytovatelů služeb, zašlete nám prosím e-mail (viz kontaktní údaje uvedené níže a v předmětu svého e-mailu uveďte „ODHLÁŠENÍ“ (OPT-OUT). Nebo můžete postupovat dle pokynů pro odhlášení, jež jsou uvedeny v kterékoli relevantní zprávě, kterou od nás dostanete.

Dovolujeme si Vás upozornit, že i v případě, že si zvolíte možnost nezasílání našich reklamních sdělení, Vám můžeme i nadále zasílat relevantní informace pro jiné zákonné účely, například správu účtu, který u nás případně máte, vyřizování Vašich žádostí, uzavírání smluv s Vámi či poskytování informací, které Vám společnost Promedeus musí ze zákona poskytovat, např. ohledně stahování produktů od uživatelů.

Sdílí někdy společnost Promedeus osobní údaje s třetími osobami?

Společnost Promedeus nebude Vaše osobní údaje sdílet s třetími osobami, není-li v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak.

V rámci obvyklého podnikání můžeme některé osobní údaje sdílet se spřízněnými osobami společnosti Promedeus nebo společnostmi – třetími osobami, které si najmeme jako své zástupce pro účely poskytování určitých služeb nebo funkcí.

Například můžeme:

 • využívat odlišné prodejce nebo dodavatele, abychom Vám zaslali produkty, které si objednáte na naší webové stránce. V těchto případech poskytneme prodejci informace potřebné pro zpracování vaší objednávky, jako například Vaše jméno a poštovní adresu;
 • využívat poskytovatele služeb za účelem administrace některých newsletterů nebo informační pošty, k jejichž odběru jste se přihlásili, a poskytnout pro tento účel přístup k Vaší e-mailové adrese;
 • využívat aplikaci nebo platformu třetí osoby, abychom mohli vést a sledovat naši komunikaci s Vámi;
 • využívat s námi spřízněné společnosti pro poskytování služeb týkajících se Vašich osobních údajů, například můžeme uchovávat Vaše informace na zabezpečeném serveru umístěném v sídle naší spřízněné společnosti v Evropě. Více informací o okolnostech, za nichž můžeme Vaše údaje předávat do jiných zemí, naleznete v příslušném oddílu níže.

Ve všech případech platí, že nebudeme sdílet více informací, než je nezbytné, a žádnou třetí osobu nepověříme uchováváním, sdělováním ani užíváním Vašich údajů, leda za účelem poskytnutí požadovaných služeb v souladu s účely stanovenými výše.

Dovolujeme si Vás upozornit, že za podmínek stanovených použitelnými právními předpisy můžeme Vaše osobní údaje sdělovat, pokud se domníváme, že jsme povinni tak činit, abychom jednali v souladu s právními předpisy, soudními příkazy, zákonnými nebo vládními žádostmi. Ač to není pravděpodobné, v případě, že celý náš závod či podnikání nebo jeho část nabude třetí osoba, mohou být Vaše údaje předány novému korporátnímu vlastníkovi, bude-li to pro předmětný závod či podnikání relevantní a při zajištění a implementaci vhodných záruk.

Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje užívat a sdělovat třetím osobám, bude-li to nezbytné:

 • k prosazování tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a ostatních pravidel týkajících se Vašeho užívání této webové stránky;
 •  za účelem ochrany našich práv nebo majetku;
 • za účelem ochrany lidského zdraví, bezpečnosti nebo blaha;
 • za účelem jednání v souladu s právními předpisy, soudními příkazy nebo jinými požadavky v rámci soudního řízení;
 • pro potřeby vyšetřování nebo přijetí opatření v případech podezření ze spáchání podvodu nebo nelegální činnosti.

Kromě toho mějte prosím na paměti, že některé oblasti naší webové stránky mohou být svou povahou interaktivní a umožňovat Vám zveřejňování (postování) informací, které mohou vidět i ostatní uživatelé. Pokud nechcete, aby byly tyto informace k dispozici veřejnosti, nevyužívejte prosím tyto sekce této webové stránky.

Předáváme osobní údaje do jiných zemí?

V některých případech může společnost Promedeus předávat osobní údaje, které shromáždíme na této webové stránce, našim spřízněným osobám nebo třetím osobám – poskytovatelům služeb v jiných zemích, ale pouze pro účely naplňování účelů zakotvených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V případech, kdy jsou osobní údaje předávány z Evropy do jiných zemí, zajistíme, aby byly implementovány záruky odpovídající zárukám poskytovaným evropskými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Pro více informací ohledně záruk implementovaných společností Promedeus se prosím obraťte na   info@promedeus.cz.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak to bude nezbytné k plnění účelů, pro které jsme oprávněni je užívat, jak je stanoveno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud nám například oznámíte, že od nás již nechcete dostávat newsletter, ihned vymažeme Vaši e-mailovou adresu z našeho adresáře. Pokud se prostřednictvím naší webové stránky zúčastníte určitého programu, vymažeme osobní údaje poskytnuté v rámci tohoto programu, a to v přiměřené době po jeho ukončení (např. doba šesti měsíců po skončení bude standardně považována za přiměřenou, ledaže bychom měli zákonné důvody pro uchování některých těchto informací po dobu delší (například bude-li to nezbytné pro potřeby validace nebo dodržování záznamních povinností).

Co se stane, pokud dojde ke změně prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy revidováno dne 21.10. 2020. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit. Pokud se rozhodneme provést nějakou významnou změnu našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, umístíme na domovskou stránku naší webové stránky (webu) oznámení, a to po určitou dobu po provedení změny. Doporučujeme Vám, abyste si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů přečetli, kdykoli tuto webovou stránku navštívíte.

Existují zvláštní pravidla týkající se ochrany osobních údajů dětí?

Dbáme na ochranu online soukromí dětí. Nebudeme úmyslně shromažďovat žádné osobní údaje (například jméno nebo e-mailovou adresu dítěte) od dětí mladších 15 let bez souhlasu nositele rodičovské zodpovědnosti. Pokud se domníváte, že jsme jiným způsobem shromáždili osobní údaje od osoby mladší 15 let, obraťte se na nás prosím na   info@promedeus.cz.

Jak je to se zabezpečením webové stránky?

Bezpečnost je pro nás velmi důležitá. Rovněž tak jsme si vědomi toho, že bezpečnost je důležitá i pro Vás. Pro potřeby ochrany Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, sdělením, změnou nebo zničením využíváme opatření standardní v daném odvětví. Žádná webová stránka ani e-mailový přenos však nejsou stoprocentně bezpečné, a proto Vám doporučujeme zvlášť pečlivě zvažovat, jaké informace odešlete nebo si vyžádáte prostřednictvím e-mailu, a přijmout vhodná bezpečnostní opatření, například zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli uživatelských jménech a heslech, která používáte.

Vaše práva

Kdykoli můžete realizovat své právo na přístup, opravu, případně vymazání jakýchkoli osobních údajů, které se Vás týkají, nebo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů, a to v souladu s použitelnými právními předpisy.

Máte rovněž právo kdykoli podat, vzhledem k Vaší konkrétní situaci, námitky proti jakémukoli užívání nebo zpracovávání Vašich osobních údajů, které provádíme na základě našich oprávněných zájmů.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně coby součást služby, kterou Vám poskytujeme, nebo na základě Vašeho souhlasu, máte rovněž právo požádat o kopii svých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (známé také jako právo na „přenositelnost údajů“).

Tyto žádosti můžete zasílat na   info@promedeus.cz  písemně na Promedeus, s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno. Dovolujeme si Vás upozornit, že Vás můžeme před tím, než budeme moci Vaší žádosti vyhovět, požádat o prokázání totožnosti (například o kopii Vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu).

Pokud shromažďování nebo užívání Vašich osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, máte rovněž právo svůj souhlas kdykoli odvolat stejným způsobem, jakým jste jej udělili, nebo zasláním žádosti shora uvedeným způsobem.

Můžete rovněž kdykoli, zdarma a bez nutnosti jakéhokoli zdůvodňování požádat o vyřazení z jakýchkoli přímých marketingových kampaní a požadovat, aby Vám již nebyly zasílány propagační materiály, jak je popsáno výše.

Nejste-li spokojeni s tím, jak jsme vyřídili Vaši žádost, můžete se obrátit na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Viz dále:   http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Jak můžete kontaktovat společnost Promedeus

Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás prosím prostřednictvím emailu   info@promedeus.cz.

Děkujeme,
Tým Promedeus, s.r.o.

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí